Introducing “Get Involved”, a page to know why, who, and how to get involved in Educate Magis, our global community!

Resources/Jesuit Education

Budowa Globalnego Paktu Edukacyjnego, Guía (Guide to Building the Compact on Education – Polish Version)

Jesuit Education
By OIEC, USG, UISG, Congregation for the Evangelization of Peoples
Dec 17th, 2021

Papiez´ Franciszek w wysta˛pieniu inicjuja˛cym Globalny Pakt Edukacyjny wskazał na to, co pilne i konieczne, to jest na „zjednoczenie wysiłków na rzecz szerszego paktu edukacyjnego, maja˛cego na uwadze kształtowanie osób dojrzałych, zdolnych do odbudowania sieci relacji i stworzenia ludzkos´ci bardziej braterskiej, sprawiedliwej i solidarnej. […] Przymierze mie˛dzy mieszkan´cami Ziemi a «wspólnym domem», któremu winnis´my troske˛ i poszanowanie. […] Mimo celów i zadan´ okres´lonych przez ONZ i inne instytucje, i mimo znacza˛cych wysiłków podejmowanych przez niektóre kraje, ws´ród ludnos´ci s´wiata nadal utrzymuje sie˛ nierównos´c´ w edukacji”.